Top trường

Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Ngành đào tạo Mã ngành

 

Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu (Dự kiến) Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 7140215 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Anh

45 Ngôn ngữ Anh 7220201 Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Văn, Sử, Anh

Văn, Địa, Anh

140 Kinh tế 7310101 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Văn, Anh

150 Quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Văn, Anh

200 Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) 7340101C Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Văn, Anh

 

50 Bất động sản 7340116 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Lý, Địa

Toán, Văn, Anh

40 Kế toán 7340301 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Văn, Anh

100 Công nghệ sinh học 7420201 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Sinh

Toán, Hóa, Sinh

155 Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) 7420201C Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh, Anh

30 Khoa học môi trường 7440301 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Tiếng Anh

80 Hệ thống thông tin 7480104 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Anh

40 Công nghệ thông tin 7480201 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Anh

210 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Anh

100 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) 7510201C Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Anh

30 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Anh

60 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Anh

100 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Anh

60 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Anh

160 Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 7519007 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Anh

40 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Anh

60 Kỹ thuật môi trường 7520320 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Anh

80 Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) 7520320C Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Anh

 

30 Công nghệ thực phẩm 7540101 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Anh

240 Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) 7540101C Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Anh

60 Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) 7540101T Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Anh

60 Công nghệ chế biến thủy sản 7540105 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh, Anh

75 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Văn, Anh

155 Chăn nuôi 7620105 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh, Anh

150 Nông học 7620109 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Anh

190 Bảo vệ thực vật 7620112 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Anh

85 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 7620113 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Văn, Anh

75 Phát triển nông thôn 7620116 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Văn, Anh

60 Lâm học 7620201 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh, Anh

80 Lâm nghiệp đô thị 7620202 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh, Anh

40 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh, Anh

60 Nuôi trồng thủy sản 7620301 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh, Anh

170 Thú y 7640101 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh, Anh

160 Thú y (Chương trình tiên tiến) 7640101T Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh, Anh

30 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Anh

110 Quản lý đất đai 7850103 Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Bạn đang xem bài: Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Toán, Lý, Địa

Toán, Văn, Anh

240 Tài nguyên và du lịch sinh thái 7859002 Toán, Lý, Hóa

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Anh

Toán, Văn, Anh

40 Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 7859007 Toán, Lý, Hóa

Toán, Sinh, Anh

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Anh

120

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Top trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button