Tổng hợp

Lệnh echo trong Windows – Cmm.edu.vn

Lệnh echo hiển thị thông báo hoặc bật/tắt tính năng lặp lại lệnh. Nếu được sử dụng không có tham số, lệnh echo sẽ hiển thị cài đặt echo hiện tại.

Để biết ví dụ về cách sử dụng lệnh này, vui lòng xem phần ví dụ bên dưới.

Chú thích:

Không bao gồm khoảng trắng trước dấu chấm. Nếu không, dấu chấm sẽ được hiển thị thay vì một dòng trống.

Để ngăn các lệnh lặp lại tại dấu nhắc lệnh, hãy nhập:

echo off

Chú thích:

Khi lệnh echo bị tắt, dấu nhắc lệnh sẽ không xuất hiện trong cửa sổ Command Prompt. Để hiển thị dấu nhắc lệnh một lần nữa, gõ echo on.

Để ngăn chặn tất cả các lệnh trong một file batch (bao gồm cả lệnh echo off) hiển thị trên màn hình, trên dòng đầu tiên của file batch, hãy nhập:

@echo off

Bạn có thể sử dụng lệnh echo như một phần của câu lệnh if. Ví dụ, để tìm kiếm thư mục hiện tại cho bất kỳ file nào có phần mở rộng tên file là .rpt và để lặp lại thông báo nếu tìm thấy file như vậy, hãy nhập:

if exist *.rpt echo The report has arrived.

File batch sau tìm kiếm trong thư mục hiện tại các file có phần mở rộng tên file là .txt và hiển thị thông báo cho biết kết quả tìm kiếm:

@echo off
if not exist *.txt (
echo This directory contains no text files.
) else (
   echo This directory contains the following text files:
   echo.
   dir /b *.txt
   )

Nếu không tìm thấy file .txt khi file batch được chạy, thông báo sau sẽ hiển thị:

This directory contains no text files.

Nếu file .txt được tìm thấy khi file batch được chạy, kết quả đầu ra sau sẽ hiển thị (ví dụ này, giả sử các file File1.txt, File2.txt và File3.txt tồn tại):

This directory contains the following text files:
File1.txt
File2.txt
File3.txt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button