Tổng hợp

Mã Zipcode Hoà Bình – Mã bưu điện Hoà Bình mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Hòa Bình 36000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 36001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 36002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 36003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 36004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 36005 7 Đảng ủy khối cơ quan 36009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 36010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 36011 10 Báo Hòa Bình 36016 11 Hội đồng nhân dân 36021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 36030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 36035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 36036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 36040 16 Sở Công Thương 36041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 36042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 36043 19 Sở Ngoại vụ 36044 20 Sở Tài chính 36045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 36046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 36047 23 Công an tỉnh 36049 24 Sở Nội vụ 36051 25 Sở Tư pháp 36052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 36053 27 Sở Giao thông vận tải 36054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 36055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 36056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 36057 31 Sở Xây dựng 36058 32 Sở Y tế 36060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 36061 34 Ban Dân tộc 36062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 36063 36 Thanh tra tỉnh 36064 37 Trường chính trị tỉnh 36065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 36066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 36067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 36070 41 Cục Thuế 36078 42 Cục Hải quan 36079 43 Cục Thống kê 36080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 36081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 36085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 36086 47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 36087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 36088 49 Hội Nông dân tỉnh 36089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 36090 51 Tỉnh Đoàn 36091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 36092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 36093 THÀNH PHỐ HÒA BÌNH 1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Hòa Bình 36100 2 Thành ủy 36101 3 Hội đồng nhân dân 36102 4 Ủy ban nhân dân 36103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 36104 6 Phường Phương Lâm 36106 7 Xã Sủ Ngòi 36107 8 Phường Đồng Tiến 36108 9 Xã Trung Minh 36109 10 Phường Thịnh Lang 36110 11 Phường Tân Hòa 36111 12 Xã Yên Mông 36112 13 Xã Hoà Bình 36113 14 Phường Hữu Nghị 36114 15 Phường Tân Thịnh 36115 16 Xã Thái Thịnh 36116 17 Phường Thái Bình 36117 18 Xã Thống Nhất 36118 19 Phường Chăm Mát 36119 20 Xã Dân Chủ 36120 21 Bưu Cục Phát Hòa Bình 36150 22 Bưu Cục Phương Lâm 36151 23 Bưu Cục Đồng Tiến 36152 24 Bưu Cục Tân Hòa 36153 25 Bưu Cục Tân Thịnh 36154 26 Bưu Cục Phố Chăm 36155 27 Bưu Cục HCC Hòa Bình 36198 28 Bưu Cục Hệ 1 Hòa Bình 36199 HUYỆN KỲ SƠN 1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kỳ Sơn 36200 2 Huyện ủy 36201 3 Hội đồng nhân dân 36202 4 Ủy ban nhân dân 36203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 36204 6 Thị trấn Kỳ Sơn 36206 7 Xã Dân Hạ 36207 8 Xã Mông Hóa 36208 9 Xã Dân Hòa 36209 10 Xã Phúc Tiến 36210 11 Xã Yên Quang 36211 12 Xã Phú Minh 36212 13 Xã Hợp Thịnh 36213 14 Xã Hợp Thành 36214 15 Xã Độc Lập 36215 16 Bưu Cục Phát Kỳ Sơn 36230 17 Bưu Cục Bãi Nai 36231 HUYỆN LƯƠNG SƠN 1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lương Sơn 36250 2 Huyện ủy 36251 3 Hội đồng nhân dân 36252 4 Ủy ban nhân dân 36253 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 36254 6 Thị trấn Lương Sơn 36256 7 Xã Hòa Sơn 36257 8 Xã Lâm Sơn 36258 9 Xã Trường Sơn 36259 10 Xã Cao Răm 36260 11 Xã Tân Vinh 36261 12 Xã Nhuận Trạch 36262 13 Xã Cư Yên 36263 14 Xã Hợp Hòa 36264 15 Xã Tiến Sơn 36265 16 Xã Tân Thành 36266 17 Xã Hợp Châu 36267 18 Xã Long Sơn 36268 19 Xã Hợp Thanh 36269 20 Xã Thanh Lương 36270 21 Xã Cao Thắng 36271 22 Xã Cao Dương 36272 23 Xã Trung Sơn 36273 24 Xã Thành Lập 36274 25 Xã Liên Sơn 36275 26 Bưu Cục Phát Lương Sơn 36285 27 Bưu Cục Bãi Lạng 36286 28 Bưu Cục Chợ Bến 36287

HUYỆN ĐÀ BẮC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đà Bắc 36300 2 Huyện ủy 36301 3 Hội đồng nhân dân 36302 4 Ủy ban nhân dân 36303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 36304 6 Thị trấn Đà Bắc 36306 7 Xã Hào Lý 36307 8 Xã Tu Lý 36308 9 Xã Tân Minh 36309 10 Xã Tân Pheo 36310 11 Xã Giáp Đắt 36311 12 Xã Suối Nánh 36312 13 Xã Đồng Nghê 36313 14 Xã Mường Tuổng 36314 15 Xã Mường Chiềng 36315 16 Xã Đồng Chum 36316 17 Xã Đồng Ruộng 36317 18 Xã Đoàn Kết 36318 19 Xã Trung Thành 36319 20 Xã Yên Hòa 36320 21 Xã Tiền Phong 36321 22 Xã Cao Sơn 36322 23 Xã Vầy Nưa 36323 24 Xã Hiền Lương 36324 25 Xã Toàn Sơn 36325 26 Bưu Cục Phát Đà Bắc 36350

HUYỆN MAI CHÂU

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Mai Châu 36400 2 Huyện ủy 36401 3 Hội đồng nhân dân 36402 4 Ủy ban nhân dân 36403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 36404 6 Thị trấn Mai Châu 36406 7 Xã Tòng Đậu 36407 8 Xã Ba Khan 36408 9 Xã Tân Mai 36409 10 Xã Tân Dân 36410 11 Xã Phúc Sạn 36411 12 Xã Đồng Bảng 36412 13 Xã Tân Sơn 36413 14 Xã Phường Cò 36414 15 Xã Hang Kia 36415 16 Xã Cun Pheo 36416 17 Xã Piềng Vế 36417 18 Xã Bao La 36418 19 Xã Nà Mèo 36419 20 Xã Nà Phòn 36420 21 Xã Săm Khòe 36421 22 Xã Mai Hịch 36422 23 Xã Mai Hạ 36423 24 Xã Chiềng Châu 36424 25 Xã Vạn Mai 36425 26 Xã Phường Pin 36426 27 Xã Noong Luông 36427 28 Xã Thung Khe 36428 29 Bưu Cục Phát Mai Châu 36450

HUYỆN CAO PHONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cao Phong 36500 2 Huyện ủy 36501 3 Hội đồng nhân dân 36502 4 Ủy ban nhân dân 36503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 36504 6 Thị trấn Cao Phong 36506 7 Xã Đông Phong 36507 8 Xã Thu Phong 36508 9 Xã Bắc Phong 36509 10 Xã Bình Thanh 36510 11 Xã Thung Nai 36511 12 Xã Tây Phong 36512 13 Xã Tân Phong 36513 14 Xã Dũng Phong 36514 15 Xã Nam Phong 36515 16 Xã Yên Lập 36516 17 Xã Yên Thượng 36517 18 Xã Xuân Phong 36518 19 Bưu Cục Phát Cao Phong 36530 20 Bưu Cục Nông Trường Cao Phong 36531

HUYỆN TÂN LẠC

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Lạc 36550 2 Huyện ủy 36551 3 Hội đồng nhân dân 36552 4 Ủy ban nhân dân 36553 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 36554 6 Thị trấn Mường Khến 36556 7 Xã Quy Hậu 36557 8 Xã Mỹ Hòa 36558 9 Xã Trung Hòa 36559 10 Xã Ngòi Hoa 36560 11 Xã Phú Vinh 36561 12 Xã Phú Cường 36562 13 Xã Phong Phú 36563 14 Xã Địch Giáo 36564 15 Xã Tuân Lộ 36565 16 Xã Quy Mỹ 36566 17 Xã Quyết Chiến 36567 18 Xã Bắc Sơn 36568 19 Xã Lũng Vân 36569 20 Xã Nam Sơn 36570 21 Xã Do Nhân 36571 22 Xã Lỗ Sơn 36572 23 Xã Ngổ Luông 36573 24 Xã Gia Mô 36574 25 Xã Ngọc Mỹ 36575 26 Xã Đông Lai 36576 27 Xã Thanh Hối 36577 28 Xã Tử Nê 36578 29 Xã Mãn Đức 36579 30 Bưu Cục Phát Tân Lạc 36585 31 Bưu Cục Chợ Lồ 36586

HUYỆN LẠC SƠN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lạc Sơn 36600 2 Huyện ủy 36601 3 Hội đồng nhân dân 36602 4 Ủy ban nhân dân 36603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 36604 6 Thị trấn Vụ Bản 36606 7 Xã Yên Phú 36607 8 Xã Bình Hẻm 36608 9 Xã Văn Nghĩa 36609 10 Xã Mỹ Thành 36610 11 Xã Quý Hòa 36611 12 Xã Miền Đồi 36612 13 Xã Tuân Đạo 36613 14 Xã Tân Lập 36614 15 Xã Nhân Nghĩa 36615 16 Xã Văn Sơn 36616 17 Xã Xuất Hóa 36617 18 Xã Thượng Cốc 36618 19 Xã Phúc Tuy 36619 20 Xã Phú Lương 36620 21 Xã Chí Thiện 36621 22 Xã Định Cư 36622 23 Xã Chí Đạo 36623 24 Xã Ngọc Sơn 36624 25 Xã Tự Do 36625 26 Xã Ngọc Lâu 36626 27 Xã Hương Nhượng 36627 28 Xã Liên Vũ 36628 29 Xã Bình Cảng 36629 30 Xã Bình Chân 36630 31 Xã Vũ Lâm 36631 32 Xã Tân Mỹ 36632 33 Xã Ân Nghĩa 36633 34 Xã Yên Nghiệp 36634 35 Bưu Cục Phát Lạc Sơn 36650 36 Bưu Cục Lâm Hóa 36651

HUYỆN YÊN THỦY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Yên Thủy 36700 2 Huyện ủy 36701 3 Hội đồng nhân dân 36702 4 Ủy ban nhân dân 36703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 36704 6 Thị trấn Hàng Trạm 36706 7 Xã Yên Lạc 36707 8 Xã Hữu Lợi 36708 9 Xã Bảo Hiệu 36709 10 Xã Lạc Hưng 36710 11 Xã Lạc Lương 36711 12 Xã Lạc Sỹ 36712 13 Xã Đa Phúc 36713 14 Xã Lạc Thịnh 36714 15 Xã Phú Lai 36715 16 Xã Yên Trị 36716 17 Xã Ngọc Lương 36717 18 Xã Đoàn Kết 36718 19 Bưu Cục Phát Yên Thủy 36750 20 Bưu Cục Đồn Dương 36751

HUYỆN LẠC THỦY

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Lạc Thủy 36800 2 Huyện ủy 36801 3 Hội đồng nhân dân 36802 4 Ủy ban nhân dân 36803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 36804 6 Thị trấn Chi Nê 36806 7 Xã Lạc Long 36807 8 Xã Cố Nghĩa 36808 9 Xã Phú Lão 36809 10 Xã Phú Thành 36810 11 Thị trấn Thanh Hà 36811 12 Xã Thanh Nông 36812 13 Xã Hưng Thi 36813 14 Xã Đồng Môn 36814 15 Xã Liên Hòa 36815 16 Xã Khoan Dụ 36816 17 Xã An Lạc 36817 18 Xã An Bình 36818 19 Xã Yên Bồng 36819 20 Xã Đồng Tâm 36820 21 Bưu Cục Phát Lạc Thủy 36850 22 Bưu Cục Ba Hàng Đồi 36851

HUYỆN KIM BÔI

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Kim Bôi 36900 2 Huyện ủy 36901 3 Hội đồng nhân dân 36902 4 Ủy ban nhân dân 36903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 36904 6 Thị trấn Bo 36906 7 Xã Kim Bình 36907 8 Xã Trung Bì 36908 9 Xã Lập Chiệng 36909 10 Xã Nật Sơn 36910 11 Xã Hùng Tiến 36911 12 Xã Bắc Sơn 36912 13 Xã Bình Sơn 36913 14 Xã Đú Sáng 36914 15 Xã Tú Sơn 36915 16 Xã Vĩnh Tiến 36916 17 Xã Sơn Thủy 36917 18 Xã Thượng Bì 36918 19 Xã Hạ Bì 36919 20 Xã Vĩnh Đồng 36920 21 Xã Đông Bắc 36921 22 Xã Thượng Tiến 36922 23 Xã Hợp Đồng 36923 24 Xã Kim Tiến 36924 25 Xã Kim Bôi 36925 26 Xã Kim Truy 36926 27 Xã Cuối Hạ 36927 28 Xã Nuông Dăm 36928 29 Xã Mi Hòa 36929 30 Xã Sào Báy 36930 31 Xã Nam Thượng 36931 32 Xã Hợp Kim 36932 33 Xã Kim Sơn 36933 34 Bưu Cục Phát Kim Bôi 36950 35 Bưu Cục Bãi Chạo 36951 36 Bưu Cục Nam Thượng 36952

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button