Tổng hợp

Mã Zipcode Quảng Trị – Mã bưu điện Quảng Trị mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Quảng Trị 48000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 48001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 48002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 48003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 48004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 48005 7 Đảng ủy khối cơ quan 48009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 48010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 48011 10 Báo Quảng Trị 48016 11 Hội đồng nhân dân 48021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 48030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 48035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 48036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 48040 16 Sở Công Thương 48041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 48042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 48043 19 Sở Ngoại vụ 48044 20 Sở Tài chính 48045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 48046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 48047 23 Công an tỉnh 48049 24 Sở Nội vụ 48051 25 Sở Tư pháp 48052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 48053 27 Sở Giao thông vận tải 48054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 48055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 48056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 48057 31 Sở Xây dựng 48058 32 Sở Y tế 48060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 48061 34 Ban Dân tộc 48062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 48063 36 Thanh tra tỉnh 48064 37 Trường chính trị Lê Duẩn 48065 38 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 48066 39 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 48067 40 Bảo hiểm xã hội tỉnh 48070 41 Cục Thuế 48078 42 Cục Hải quan 48079 43 Cục Thống kê 48080 44 Kho bạc Nhà nước tỉnh 48081 45 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 48085 46 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 48086 47 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 48087 48 Liên đoàn Lao động tỉnh 48088 49 Hội Nông dân tỉnh 48089 50 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 48090 51 Tỉnh đoàn 48091 52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 48092 53 Hội Cựu chiến binh tỉnh 48093

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Đông Hà 48100 2 Huyện ủy 48101 3 Hội đồng nhân dân 48102 4 Ủy ban nhân dân 48103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48104 6 Phường 1 48106 7 Phường 2 48107 8 Phường Đông Giang 48108 9 Phường Đông Thanh 48109 10 Phường 4 48110 11 Phường 3 48111 12 Phường 5 48112 13 Phường Đông Lễ 48113 14 Phường Đông Lương 48114 15 Bưu Cục Phát Đông Hà 48150 16 Bưu Cục KHL Đông Hà 48151 18 Bưu Cục Sòng 48152 19 Bưu Cục Hàm Nghi 48153 20 Bưu Cục Hùng Vương 48154 21 Bưu Cục Lê Lơi 48155 22 Bưu Cục Lương An 48156 17 Bưu Cục Hệ 1 Quảng Trị 48199

HUYỆN CAM LỘ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cam Lộ 48200 2 Huyện ủy 48201 3 Hội đồng nhân dân 48202 4 Ủy ban nhân dân 48203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48204 6 Thị trấn Cam Lộ 48206 7 Xã Cam Thanh 48207 8 Xã Cam An 48208 9 Xã Cam Thủy 48209 10 Xã Cam Tuyền 48210 11 Xã Cam Thành 48211 12 Xã Cam Hiếu 48212 13 Xã Cam Nghĩa 48213 14 Xã Cam Chính 48214 15 Bưu Cục Phát Cam Lộ 48250 16 Bưu Cục Tân Lâm 48251 17 Bưu Cục Chơ Cùa 48252

HUYỆN GIO LINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Gio Linh 48300 2 Huyện ủy 48301 3 Hội đồng nhân dân 48302 4 Ủy ban nhân dân 48303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48304 6 Thị trấn Gio Linh 48306 7 Xã Gio Mỹ 48307 8 Xã Trung Giang 48308 9 Xã Trung Hải 48309 10 Xã Gio Phong 48310 11 Xã Trung Sơn 48311 12 Xã Vĩnh Trường 48312 13 Xã Gio An 48313 14 Xã Gio Bình 48314 15 Xã Gio Châu 48315 16 Xã Gio Thành 48316 17 Xã Gio Hải 48317 18 Xã Gio Việt 48318 19 Thị trấn Cửa Việt 48319 20 Xã Gio Mai 48320 21 Xã Gio Quang 48321 22 Xã Gio Hòa 48322 23 Xã Gio Sơn 48323 24 Xã Hải Thái 48324 25 Xã Linh Hải 48325 26 Xã Linh Thương 48326 27 Bưu Cục Phát Gio Linh 48350 28 Bưu Cục Chơ Kên 48351 29 Bưu Cục Băc Cửa Việt 48352 30 Bưu Cục Gio Sơn 48353

HUYỆN VĨNH LINH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Vĩnh Linh 48400 2 Huyện ủy 48401 3 Hội đồng nhân dân 48402 4 Ủy ban nhân dân 48403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48404 6 Thị trấn Hồ Xá 48406 7 Xã Vĩnh Nam 48407 8 Xã Vĩnh Trung 48408 9 Xã Vĩnh Kim 48409 10 Xã Vĩnh Thái 48410 11 Xã Vĩnh Tú 48411 12 Xã Vĩnh Chấp 48412 13 Xã Vĩnh Khê 48413 14 Xã Vĩnh Long 48414 15 Xã Vĩnh Hòa 48415 16 Xã Vĩnh Hiền 48416 17 Xã Vĩnh Thạch 48417 18 Xã Vĩnh Tân 48418 19 Thị trấn Cửa Tùng 48419 20 Xã Vĩnh Giang 48420 21 Xã Vĩnh Thành 48421 22 Xã Vĩnh Lâm 48422 23 Thị trấn Bến Quan 48423 24 Xã Vĩnh Thủy 48424 25 Xã Vĩnh Sơn 48425 26 Xã Vĩnh Hà 48426 27 Xã Vĩnh Ô 48427 28 Bưu Cục Phát Vĩnh Linh 48450 29 Bưu Cục Rú Lịnh 48451 30 Bưu Cục Chơ Do 48452 31 Bưu Cục Bến Quan 48453

HUYỆN HƯỚNG HÓA

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hướng Hóa 48500 2 Huyện ủy 48501 3 Hội đồng nhân dân 48502 4 Ủy ban nhân dân 48503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48504 6 Thị trấn Khe Sanh 48506 7 Xã Tân Hơp 48507 8 Xã Hướng Linh 48508 9 Xã Hướng Sơn 48509 10 Xã Hướng Lập 48510 11 Xã Hướng Việt 48511 12 Xã Hướng Phùng 48512 13 Xã Tân Thành 48513 14 Xã Hướng Tân 48514 15 Thị trấn Lao Bảo 48515 16 Xã Tân Long 48516 17 Xã Tân Lập 48517 18 Xã Tân Liên 48518 19 Xã Húc 48519 20 Xã Hướng Lộc 48520 21 Xã Thuận 48521 22 Xã Thanh 48522 23 Xã A Xing 48523 24 Xã Ba Tầng 48524 25 Xã A Túc 48525 26 Xã A Dơi 48526 27 Xã Xy 48527 28 Bưu Cục Phát Hướng Hóa 48550 29 Bưu Cục Tân Thành 48551 30 Bưu Cục Rào Quán 48552 31 Bưu Cục Lao Bảo 48553

HUYỆN ĐA KRÔNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Đa Krông 48600 2 Huyện ủy 48601 3 Hội đồng nhân dân 48602 4 Ủy ban nhân dân 48603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48604 6 Thị trấn Krông Klang 48606 7 Xã Hướng Hiệp 48607 8 Xã Đa Krông 48608 9 Xã Mò Ó 48609 10 Xã Ba Nang 48610 11 Xã Triệu Nguyên 48611 12 Xã Ba Lòng 48612 13 Xã Hải Phúc 48613 14 Xã Tà Long 48614 15 Xã Húc Nghì 48615 16 Xã A Vao 48616 17 Xã Tà Rụt 48617 18 Xã A Bung 48618 19 Xã A Ngo 48619 20 Bưu Cục Phát Đa Krông 48650 21 Bưu Cục Ba Lòng 48651 22 Bưu Cục Tà Rụt 48652

HUYỆN TRIỆU PHONG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Triệu Phong 48700 2 Huyện ủy 48701 3 Hội đồng nhân dân 48702 4 Ủy ban nhân dân 48703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48704 6 Thị trấn Ái Tử 48706 7 Xã Triệu Thành 48707 8 Xã Triệu Đông 48708 9 Xã Triệu Tài 48709 10 Xã Triệu Trung 48710 11 Xã Triệu Sơn 48711 12 Xã Triệu Lăng 48712 13 Xã Triệu Trạch 48713 14 Xã Triệu Vân 48714 15 Xã Triệu An 48715 16 Xã Triệu Phước 48716 17 Xã Triệu Độ 48717 18 Xã Triệu Đại 48718 19 Xã Triệu Thuận 48719 20 Xã Triệu Hòa 48720 21 Xã Triệu Long 48721 22 Xã Triệu Giang 48722 23 Xã Triệu Ái 48723 24 Xã Triệu Thương 48724 25 Bưu Cục Phát Triệu Phong 48750 26 Bưu Cục Chơ Cạn 48751 27 Bưu Cục Nam Cửa Việt 48752 28 Bưu Cục Bồ Bản 48753 29 Bưu Cục Triệu Độ 48754 30 Bưu Cục Chơ Thuận 48755

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

1 Bưu Cục Trung tâm thị xã Quảng Trị 48800 2 Thị ủy 48801 3 Hội đồng nhân dân 48802 4 Ủy ban nhân dân 48803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48804 6 Phường 2 48806 7 Phường 3 48807 8 Phường 1 48808 9 Phường An Đôn 48809 10 Xã Hải Lệ 48810 11 Bưu Cục Phát Quảng Trị 48750 12 Bưu Cục Thạch Hãn 48751

HUYỆN HẢI LĂNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hải Lăng 48900 2 Huyện ủy 48901 3 Hội đồng nhân dân 48902 4 Ủy ban nhân dân 48903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48904 6 Thị trấn Hải Lăng 48906 7 Xã Hải Thiện 48907 8 Xã Hải Thành 48908 9 Xã Hải Hòa 48909 10 Xã Hải Dương 48910 11 Xã Hải Khê 48911 12 Xã Hải An 48912 13 Xã Hải Quế 48913 14 Xã Hải Ba 48914 15 Xã Hải Vĩnh 48915 16 Xã Hải Xuân 48916 17 Xã Hải Quy 48917 18 Xã Hải Thương 48918 19 Xã Hải Phú 48919 20 Xã Hải Tân 48920 21 Xã Hải Thọ 48921 22 Xã Hải Trường 48922 23 Xã Hải Lâm 48923 24 Xã Hải Sơn 48924 25 Xã Hải Chánh 48925 26 Bưu Cục Phát Hải Lăng 48930 27 Bưu Cục Hội Yên 48931 28 Bưu Cục Phương Lang 48932 29 Bưu Cục Mỹ Chánh 48933

HUYỆN CỒN CỎ

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Cồn Cỏ 48950 2 Huyện ủy 48951 3 Hội đồng nhân dân 48952 4 Ủy ban nhân dân 48953 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48954 6 Bưu Cục Phát Cồn Cỏ 48975

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button