Tổng hợp

Mã Zipcode Tây Ninh – Mã bưu điện Tây Ninh mới nhất

1 Bưu Cục Trung tâm tỉnh Tây Ninh 80000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 80001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 80002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 80003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 80004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 80005 7 Đảng ủy khối cơ quan 80009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 80010 9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 80011 10 Báo Tây Ninh 80016 11 Hội đồng nhân dân 80021 12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 80030 13 Tòa án nhân dân tỉnh 80035 14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 80036 15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 80040 16 Sở Công Thương 80041 17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 80042 18 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 80043 19 Sở Ngoại vụ 80044 20 Sở Tài chính 80045 21 Sở Thông tin và Truyền thông 80046 22 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 80047 23 Công an tỉnh 80049 24 Sở Nội vụ 80051 25 Sở Tư pháp 80052 26 Sở Giáo dục và Đào tạo 80053 27 Sở Giao thông vận tải 80054 28 Sở Khoa học và Công nghệ 80055 29 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 80056 30 Sở Tài nguyên và Môi trường 80057 31 Sở Xây dựng 80058 32 Sở Y tế 80060 33 Bộ chỉ huy Quân sự 80061 34 Ban Dân tộc 80062 35 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 80063 36 Thanh tra tỉnh 80064 37 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 80067 38 Bảo hiểm xã hội tỉnh 80070 39 Cục Thuế 80078 40 Cục Hải quan 80079 41 Cục Thống kê 80080 42 Kho bạc Nhà nước tỉnh 80081 43 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 80085 44 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 80086 45 Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 80087 46 Liên đoàn Lao động tỉnh 80088 47 Hội Nông dân tỉnh 80089 48 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 80090 49 Tỉnh Đoàn 80091 50 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 80092 51 Hội Cựu chiến binh tỉnh 80093

THÀNH PHỐ TÂY NINH

1 Bưu Cục Trung tâm thành phố Tây Ninh 80100 2 Thành ủy 80101 3 Hội đồng nhân dân 80102 4 Ủy ban nhân dân 80103 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80104 6 Phường 1 80106 7 Phường 2 80107 8 Phường 3 80108 9 Phường 4 80109 10 Phường Hiệp Ninh 80110 11 Phường Ninh Thạnh 80111 12 Phường Ninh Sơn 80112 13 Xã Thạnh Tân 80113 14 Xã Tân Bình 80114 15 Xã Bình Minh 80115 16 Bưu Cục Phát Tây Ninh 80150 17 Bưu Cục KHL Tây Ninh 80151 18 Bưu Cục Phường 1 80152 19 Bưu Cục Hiệp Ninh 80153 20 Bưu Cục Cửa số 2 80154 21 Bưu Cục Ninh Sơn 80155 22 BĐVHX Thạnh Tân 1 80157 23 Bưu Cục Hệ 1 Tây Ninh 80199

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Dương Minh Châu 80200 2 Huyện ủy 80201 3 Hội đồng nhân dân 80202 4 Ủy ban nhân dân 80203 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80204 6 Thị trấn Dương Minh Châu 80206 7 Xã Phan 80207 8 Xã Bàu Năng 80208 9 Xã Chà Là 80209 10 Xã Cầu Khởi 80210 11 Xã Truông Mít 80211 12 Xã Lộc Ninh 80212 13 Xã Bến Củi 80213 14 Xã Phước Minh 80214 15 Xã Phước Ninh 80215 16 Xã Suối Đá 80216 17 Bưu Cục Phát Dương Minh Châu 80250 18 Bưu Cục Bàu Năng 80251 19 BĐVHX Phước Minh 1 80252 20 BĐVHX Suối Đá 1 80253

HUYỆN TÂN CHÂU

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Châu 80300 2 Huyện ủy 80301 3 Hội đồng nhân dân 80302 4 Ủy ban nhân dân 80303 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80304 6 Thị trấn Tân Châu 80306 7 Xã Suối Dây 80307 8 Xã Tân Thành 80308 9 Xã Tân Hoà 80309 10 Xã Suối Ngô 80310 11 Xã Tân Đông 80311 12 Xã Tân Hà 80312 13 Xã Tân Hội 80313 14 Xã Tân Hiệp 80314 15 Xã Thạnh Đông 80315 16 Xã Tân Phú 80316 17 Xã Tân Hưng 80317 18 Bưu Cục Phát Tân Châu 80350 19 Bưu Cục Tân Đông 80351

HUYỆN TÂN BIÊN

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tân Biên 80400 2 Huyện ủy 80401 3 Hội đồng nhân dân 80402 4 Ủy ban nhân dân 80403 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80404 6 Thị trấn Tân Biên 80406 7 Xã Thạnh Bình 80407 8 Xã Thạnh Bắc 80408 9 Xã Tân Lập 80409 10 Xã Tân Bình 80410 11 Xã Thạnh Tây 80411 12 Xã Hoà Hiệp 80412 13 Xã Tân Phong 80413 14 Xã Mỏ Công 80414 15 Xã Trà Vong 80415 16 Bưu Cục Phát Tân Biên 80450 17 Bưu Cục Tân Lập 80451 18 Bưu Cục Mỏ Công 80452

HUYỆN CHÂU THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Châu Thành 80500 2 Huyện ủy 80501 3 Hội đồng nhân dân 80502 4 Ủy ban nhân dân 80503 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80504 6 Thị trấn Châu Thành 80506 7 Xã Đồng Khởi 80507 8 Xã Thái Bình 80508 9 Xã Hảo Đước 80509 10 Xã An Cơ 80510 11 Xã Phước Vinh 80511 12 Xã Biên Giới 80512 13 Xã Hoà Thạnh 80513 14 Xã Hoà Hội 80514 15 Xã Trí Bình 80515 16 Xã Thành Long 80516 17 Xã Ninh Điền 80517 18 Xã Long Vĩnh 80518 19 Xã Thanh Điền 80519 20 Xã An Bình 80520 21 Bưu Cục Phát Châu Thành 80550 22 Bưu Cục Thái Bình 80551 23 Bưu Cục Thành Long 80552

HUYỆN HÒA THÀNH

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Hòa Thành 80600 2 Huyện ủy 80601 3 Hội đồng nhân dân 80602 4 Ủy ban nhân dân 80603 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80604 6 Thị trấn Hoà Thành 80606 7 Xã Long Thành Bắc 80607 8 Xã Hiệp Tân 80608 9 Xã Long Thành Trung 80609 10 Xã Long Thành Nam 80610 11 Xã Trường Tây 80611 12 Xã Trường Đông 80612 13 Xã Trường Hoà 80613 14 Bưu Cục Phát Hòa Thành 80650 15 Bưu Cục Mít Một 80651 16 BĐVHX Hiệp Tân 1 80652 17 BĐVHX Long Thành Nam 1 80653 18 BĐVHX Long Thành Nam 2 80654

HUYỆN GÒ DẦU

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Gò Dầu 80700 2 Huyện ủy 80701 3 Hội đồng nhân dân 80702 4 Ủy ban nhân dân 80703 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80704 6 Thị trấn Gò Dầu 80706 7 Xã Thanh Phước 80707 8 Xã Phước Thạnh 80708 9 Xã Phước Đông 80709 10 Xã Bàu Đồn 80710 11 Xã Hiệp Thạnh 80711 12 Xã Thạnh Đức 80712 13 Xã Cẩm Giang 80713 14 Xã Phước Trạch 80714 15 Bưu Cục Phát Gò Dầu 80750 16 BĐVHX Thanh Phước 1 80751 17 BĐVHX Phước Đông 1 80752 18 BĐVHX Bàu Đồn 1 80753 19 BĐVHX Hiệp Thạnh 1 80754 20 BĐVHX Cẩm Giang 1 80755

HUYỆN BẾN CẦU

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Bến Cầu 80800 2 Huyện ủy 80801 3 Hội đồng nhân dân 80802 4 Ủy ban nhân dân 80803 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80804 6 Thị trấn Bến Cầu 80806 7 Xã Tiên Thuận 80807 8 Xã Long Chữ 80808 9 Xã Long Giang 80809 10 Xã Long Phước 80810 11 Xã Long Khánh 80811 12 Xã Long Thuận 80812 13 Xã Lợi Thuận 80813 14 Xã An Thạnh 80814 15 Bưu Cục Phát Bến Cầu 80850 16 Bưu Cục Long Thuận 80851 17 Bưu Cục Mộc Bài 80852 18 BĐVHX Long Phước 80853

HUYỆN TRÀNG BẢNG

1 Bưu Cục Trung tâm huyện Tràng Bảng 80900 2 Huyện ủy 80901 3 Hội đồng nhân dân 80902 4 Ủy ban nhân dân 80903 5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80904 6 Thị trấn Trảng Bàng 80906 7 Xã Gia Lộc 80907 8 Xã Lộc Hưng 80908 9 Xã Hưng Thuận 80909 10 Xã Đôn Thuận 80910 11 Xã Gia Bình 80911 12 Xã Phước Lưu 80912 13 Xã Bình Thạnh 80913 14 Xã Phước Chỉ 80914 15 Xã An Hoà 80915 16 Xã An Tịnh 80916 17 Bưu Cục Phát Trảng Bàng 80950 18 Bưu Cục Linh Trung 3 80951 19 Bưu Cục KCN Trảng Bàng 80952

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button